About Us

HBTQI Manav Organisation står för (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner).

Organisations ändamål ”HBTQI Manav” är en organisation som arbetar med och för homosexuella, bisexuella samt trans- och queerpersoner. Dess ändamål är: att verka för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter, där alla människor, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet och oavsett hur de väljer att uttrycka denna läggning eller identitet får samma förutsättningar, möjligheter och värde. Organisationen verkar för alla lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och verka i samhället.

att främja forskning samt främja och bedriva saklig upplysning i frågor om homosexualitet, bisexualitet -trans och queerpersoner.

att bekämpa diskriminering och fördomar mot medlem eller annan kretsen för homosexuella, bisexuella – trans och queerpersoner genom att utbilda och utsprida adekvat information samt att förbättra den allmänna kunskapsnivån genom att anordna kurser, workshops och föreläsningar samt framarbetande och publicering av för verksamhetsområdets väsentliga broschyrer, böcker, tidskrifter, konstutställning och filmfestivaler, osv.

 att främja forskning samt främja och bedriva saklig upplysning i frågor om homosexualitet, bisexualitet -trans och queerpersoner.

att initiera och upprätthålla kontakter med liknande organisationer i och utanför Sverige.

att försöka utveckla samarbete och vänskap inom sfärer såsom kultur och utbildning med andra nationaliteter

Organisationen är byggd utifrån demokratiska principer,

Organisationen HBTQ Manav är en oberoende och obunden organisation. Den är politiskt och religiöst obunden. Samtidigt kommer den såsom en oberoende demokratisk organisation att parallellt samarbeta med andra kulturella, konstnärliga, pedagogiska organisationer och institutioner.

Organisationen år en demokratisk institution som är bygged på parallella och horisontella maktrelationer inom dess helhet. Alla beslut i styrelsen fattas utifrån den kollektiva tanken som ett råd. Dessa principer är bindande för alla komponenter i relationer.